ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.94 KB 38
ประกาศมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.7 KB 25
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.16 KB 25
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.47 KB 25
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 982.09 KB 33
รายงานการประเมินตนเองการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 28
รายงานการประเมินตนเองปฐมวัยปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 32