ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.94 KB 12
ประกาศมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.7 KB 9
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.16 KB 9
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.47 KB 8
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 982.09 KB 14
รายงานการประเมินตนเองการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 12
รายงานการประเมินตนเองปฐมวัยปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 14