ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐาน ลงวันที่20 สิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.77 KB 8
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.47 KB 14
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.16 KB 5
ประกาศใช้มาตรฐานระดับปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.7 KB 10
ประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.94 KB 5
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวัย 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.94 KB 61
ประกาศมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.7 KB 40
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.16 KB 39
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.47 KB 36
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 982.09 KB 51
รายงานการประเมินตนเองการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 46
รายงานการประเมินตนเองปฐมวัยปีการศึกษา2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48