ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 กำหนดเปิดภาคเรียนที่1/2565
03 เม.ย. 65 ขายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน
14 มี.ค. 65 ถึง 18 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่2/2564
ชุดนักเรียนทั้งแผนกประถมและแผนกอนุบาล