ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ย. 63 กำหนด เปิด ภาคเรียนที่2/2563
14 พ.ย. 63 ถึง 29 พ.ย. 63 กำหนดปิดภาคเรียนที่1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563