ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาต อุณหนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.บุญช่วย โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ชื่นแช่มช้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพ ศรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรปรียา สุขประทิว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุคลธร มาสะธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางประภัสสร เนียมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู