คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอชิรญา อำภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ชื่นแช่มช้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิสา ธนเรืองสกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองระดับอนุบาล
ชื่อ-นามสกุล : นายจีราวุธ น้อยยาโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองระดับประถมศึกษาตอนต้น
ชื่อ-นามสกุล : นางธนัฐวรรณ อ้วนคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีระภร คงคลัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูระดับอนุบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตสิตา อินบุญมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูระดับประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประภัสสร เนียมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ