ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรปรียา สุขประทิว
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองอนุบาล
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.บุญช่วย โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ชื่นแช่มช้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพ ศรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางณัจฉรียา บุญศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิต สมถวิล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูอนุบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางประภัสสร เนียมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ