ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นายอาคม กองลี
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน ครูประจำชั้น ป.2

นางมาลี สารากร
ฝ่ายปกครองฯ ครูประจำชั้น ป.5

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น