ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางศิริรัตน์ ผิวแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางณัจฉรียา บุญศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางโชติรส จุลบุรมย์
ครู / บรรณารักษณ์

นางสาวหทัยภัทร เฉลยทัศน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2