ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นายอาคม กองลี
ครูประจำชั้น ป.2 ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน แผนกประถม

นางมาลี สารากร
ครูประจำชั้น ป.5 ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน แผนกประถม

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น