ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางมาลี สารากร
ครูประจำชั้น ป.5 ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน แผนกประถม

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางปภัทรสินี นาคถนอม
ครูประจำชั้นป.2 ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา