ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ

นางมาลี แสงเศวต
ครูประจำชั้นป.6 ฝ่ายปกครองฯ