ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ ครูประจำชั้น ป.6

นางมาลี สารากร
ครูพิเศษ ฝ่ายปกครองฯ

นายอาคม กองลี
ครูพิเศษฝ่ายปกครองฯ