ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางศิริรัตน์ ผิวแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางนิตสิตา อินบุญมา
ครู