ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นายอาคม กองลี
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน ครูประจำชั้น ป.2

นางมาลี สารากร
ครูพิเศษ ฝ่ายปกครองฯ

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น