ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางศิริรัตน์ ผิวแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางณัจฉรียา บุญศรี
ครู

นางโชติรส จุลบุรมย์
ครู / บรรณารักษณ์

นางสาวหทัยภัทร เฉลยทัศน์
ครู