ฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางขวัญเรือน ชัยประโคน
ฝ่ายธุรการและบุคลากร ครูพิเศษ

นายอภิชาติ อุณหนันทน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ
ฝ่ายธุรการและบุคลากร ครูพิเศษ