ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางขวัญเรือน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร/ครููพิเศษ

นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ
ครูพิเศษ / เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิชาติ อุณหนันทน์
เจ้าหน้าที่การเงิน