ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางขวัญเรือน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางสาวจารุวรรณ กลั่นใจ
ครู / เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิชาติ อุณหนันทน์
เจ้าหน้าที่การเงิน