ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา2560-2563 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรเอาใจใส่และดูแลผู้เรียนดุจลูกหลาน ด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงสุดตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสาร เพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0

ปรัชญา

พัฒนาคน  ดำรงวิทยา