วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญา

พัฒนาคน  ดำรงวิทยา


คำขวัญ

ดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน  วิชาการแข็งแกร่ง