คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวอชิรญา อำภรณ์
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางประภัสสร เนียมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร