ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวอชิรญา อำภรณ์
ผู้จัดการ

นางประภัสสร เนียมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางขวัญเรือน ชัยประโคน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางภินันท์ ทองเติม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวสมจิต สมถวิล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย