คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวอชิรญา อำภรณ์
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางประภัสสร เนียมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวจันทนา แก้วกิจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา

นางสาวจีรภร คงคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกอนุบาล

นางขวัญเรือน ชัยประโคน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร

นายอาคม กองลี
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียนแผนกประถมศึกษา

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนแผนกประถมศึกษา

นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนแผนกอนุบาล

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียนแผนกอนุบาล