ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวอชิรญา อำภรณ์
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางประภัสสร เนียมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางสาวจันทนา แก้วกิจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางสาวจีรภร คงคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางขวัญเรือน ชัยประโคน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางวันทนี เจริญทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจกรรมนักเรียน