ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ศุภริณี อำภรณ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร

นางขวัญเรือน ชัยประโคน
หัวหน้าฝ่ายธุรการและบุคลากร

นางอัจฉราพร ทองจันฮาด
หัวหน้าฝ่ายวิชากรและงานวัดผล แผนกอนุบาล

นางภินันท์ ทองเติม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา

นางศิริรัตน์ ผิวแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางประภัสสร เนียมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร