ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางภินันท์ ทองเติม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางนิตสิตา อิบุญมา
ครู

นางสาวศุภัทชา ไชยวาล
ครู

นางสาวจิรัฐติกาล ชาติดี
ครู

นางสาวประภัสสร ศุขอำนวย
ครู