ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางภินันท์ ทองเติม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางนิตสิตา อิบุญมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภัทชา ไชยวาล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิรัฐติกาล ชาติดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวประภัสสร ศุขอำนวย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1