ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางสาวจันทนา แก้วกิจ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางสาวนพภร แสงเศวต
ครูฝ่ายวิชาการและงานวัดผล ครูประจำชั้น ป.1

นางสาวสมจิต สมถวิล
ครูฝ่ายวิชาการและงานวัดผล ครูประจำชั้น ป.3