ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางภินันท์ ทองเติม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผลแผนกประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางนิตสิตา อินบุญมา
ครูประจำชั้น ป.2 ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางสาวพรรณี วงษ์อุทัย
ครูพิเศษ ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล