ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางนิตสิตา อินบุญมา
ครูประจำชั้นป.3 ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล แผนกประถม

นางจันทร์เพ็ญ ด้วงอินทร์
ครูประจำชัน ป.6 ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล แผนกประถม