ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

นางสาวจันทนา แก้วกิจ
ครูประจำชัน ป.6 ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล แผนกประถม

นางนิตสิตา อินบุญมา
ครูประจำชั้นป.3 ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล แผนกประถม