ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
Full Screen

 

      ข้อมูลทั่วไป

                     ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร  รหัสสถานศึกษา 1119100011  

                   ตั้งอยู่เลขที่ 181/14  ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18230 

               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน e-mail Witchakorn.aa1994@ gmail.com 
               website www.witchakorn.ac.th   โทร 063-269-6177
                        ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2537  
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรี เขต 2 
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี   
มีพื้นที่ 10 ไร่2 งาน 48 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2หลัง  

               และอาคารประกอบ 2 หลัง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา

             

             

   

      
    ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

 

      ดร.ศุภริณี อำภรณ์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
        
        นางสาวอชิรญา     อำภรณ์  ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร
   
        นางประภัสสร  เนียมรัตน์     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิชชากร