ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
Full Screen


      ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                  ตั้งอยู่เลขที่ 181/14  ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์18230 

             โทรศัพท์063-269-6177  โทรสาร 036-369-881 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรี เขต 2 

             ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2537  เปิดทำการรวมระยะเวลา 23 ปี มีพื้นที่ 10 ไร่2 งาน 48 

              ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2หลัง  และอาคารประกอบ 2 หลัง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึนถึงระดับ 

              ประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 270 คน ครูผู้สอนจำนวน 25 คน  คนงาน 5 คน

             

   

      
    ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน


           ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ  

     คือ ดร.ศุภริณี อำภรณ์   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา