ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัจฉราพร ทองจันฮาด
ครู ประจำชั้น อ.3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวยุคคลธร มาสะธรรม
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
ครูบรรณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียนแผนกอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจีรพร คงคลัง
ครูประจำชั้น อ.2 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสมจิต สมถวิล
ครูประจำชั้น อ.1

นางสาวศิริพร ดีนิคม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี
ครูพี่เลี้ยง