ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจีรภร คงคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย ครูประจำชั้นน อ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองฯปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ปฐมวัย ครูประจำชั้น อ.1

นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย/ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชลธิชา สนเสริม
ครูฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย/ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศุภัทชา ไชยวาล
ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาววันทนา บุ้งทอง
ครูฝ่ายอาคารฯปฐมวัย ประจำชั้นเตรียมฯ