ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสมจิต สมถวิล
ครูประจำชั้น อ.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจีรภร คงคลัง
ครูประจำชั้น อ.2 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองฯปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางนพภร แสงเศวต
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ฝ่ายอาคารปฐมวัย

นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี
ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย

นางอัญชนา ทัดสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย