ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอัจฉราพร ทองจันฮาด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุพัตรา ทองเติม
ครู

นางสาวยุคคลธร มาสะธรรม
ครู

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียนแผนกอนุบาล

นางอังคณา ร้อยดวง
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนแผนกอนุบาล

นางสาวจีรพร คงคลัง
ครู

นางสาวกาญจน์จิราพัช สกุลจีน
ครูพี่เลี้ยง

นางสมนึก พิณโย
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุภาวินี ศรีโสภา
ครู

นางสาวสมจิต สมถวิล
ครู