ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจีรภร คงคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย ครูประจำชั้นน อ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองฯปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ปฐมวัย ครูประจำชั้น อ.1

นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย/ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชลธิชา สนเสริม
ครูฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย/ครูพี่เลี้ยง

นางสาวภิญญามาศ วงษ์อุทัย
ฝ่ายปกครองฯปฐมวัย/ครูประจำชั้น อ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางวันทนา บุ้งทอง
ครูฝ่ายอาคารฯปฐมวัย ประจำชั้นเตรียมฯ