คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุภัคศรา กุศลศรี
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ฝ่ายอาคารฯอนุบาล

นางสาวรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
ครูประจำชั้น อ.1 ฝ่ายอาคารฯ อนุบาล

นางสาวจีระภร คงคลัง
ครูประจำชั้น อ.2 ฝ่ายวิชาการฯอนุบาล

นางสาวสมจิต สมถวิล
ครูประจำชั้น อ.3 ฝ่ายปกครองฯอนุบาล

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
ครูพิเศษ ฝ่ายปกครองฯอนุบาล

นางสาวชลธิชา สนเสริม
พี่เลี้ยง/ฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย

นางนันทิมา หงสะต้น
ฝ่ายอาคารฯปฐมวัย พี่เลี้ยงประจำชั้นเตรียมอนุบาล