คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววันทนา บุ้งทอง
ครูฝ่ายอาคารฯปฐมวัย ประจำชั้นเตรียมฯ

นางสาวรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ปฐมวัย ครูประจำชั้น อ.1

นางสาวจีรภร คงคลัง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย ครูประจำชั้นน อ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศุภัทชา ไชยวาล
ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวปัทมพร อิ่มฤทัย
หัวหน้าฝ่ายปกครองฯปฐมวัย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววันวิสาข์ ยี่โสดสารี
ฝ่ายอาคารสถานที่ฯปฐมวัย/พี่เลี้ยง

นางสาวชลธิชา สนเสริม
ครูฝ่ายวิชาการฯปฐมวัย/พี่เลี้ยง