ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB