ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาววริมน จั่นเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสามวมรรษมัย ราชวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1