ฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ฯครูประจำชั้น ป.5

นายทักษกร อินต๊ะสม
ครูประจำชั้น ป.4 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯ