ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางณัจฉรียา บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางรุจิราวรรณ อสัมภินนพงษ์
ครู