ฝ่ายอาคารสถานที่และทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวนพภร แสงเศวต
ครูประจำชั้น ป.1 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯแผนกประถม

นายทักษกร อินต๊ะสม
ครูประจำชั้น ป.4 ฝ่ายอาคารสถานที่ฯแผนกประถม