พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมพัฒนาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัย
2.เสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เป็นนิสัย
4.สืบสานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
5.พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
8.จัดสภาพแวดล้อม พัฒานแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ