กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MR. ALI BERNIE FERNANDEZ BUGA-AY
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อย
ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน

นางสาวขวัญจิรา ชัยประโคน
ครูภาษาต่างประเทศ