ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

MR. ALI BERNIE FERNANDEZ BUGA-AY
ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อย
ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน

MS.DOVIE
ครูสอนภาษาอังกฤษ