ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน 2565